7000 7020
ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο φωτισμός είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι που δίνει το προσωπικό σας στιλ διακόσμησης στο χώρο. Θα πρέπει να είναι επαρκής τόσο ώστε να μη γίνεται ενοχλητικός και ταυτόχρονα να δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον και γενικά να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας εύκολα και με τη λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τι περιλαμβάνει μια ηλεκτρολογική μελέτη;

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

Τι είναι το έξυπνο σπίτι;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η Εταιρεία ELECTROKLIMA LTD διαθέτει πλήρως οργανωμένο συνεργείο, υδραυλικών, εφοδιασμένο με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υλικά νέας τεχνολογίας. Με κατάλληλη εκπαίδευση, υποστήριξη και επίβλεψη, οι τεχνικοί μας ακολουθούν τεχνικά άρτιες μεθόδους για την υδραυλική σας εγκατάσταση με συντονισμό και αποδοτικότητα.
Με στόχο την πλήρη κατανόηση των αναγκών σας, η έναρξη της συνεργασίας μας γίνεται με τις απαραίτητες απαιτήσεις, ώστε να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες και να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την υδραυλική σας εγκατάσταση, αξιοποιώντας την τεχνολογίας και την μεγάλη εμπειρία μας με πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας.

Η σχετική μελέτη, την οποία θα εκπονήσουμε και θα σας παραδώσουμε, σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε με ακρίβεια από την αρχή της συνεργασίας μας:

Την τελική εικόνα της υδραυλικής εγκατάστασης αφού παραλάβετε σχέδιο το οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία της.

Τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους.

Τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί.

Το συνολικό κόστος που απαιτείται για το έργο, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε στάδιο της εγκατάστασης χωρίς να εμπεριέχει «κρυφά σημεία».

Ποσοτικός προσδιορισμός των στοιχείων της εγκατάστασης στην οικονομική προσφορά με επιμέρους τιμές, ώστε να διευκολύνονται τυχόν αλλαγές κατά την εφαρμογή.

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν είναι όλες ίδιες. Κατά την εξέλιξη των εργασιών της υδραυλικής εγκατάστασης τα συνεργεία μας εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές με εξειδικευμένα εργαλεία και κορυφαία υλικά, ώστε το αποτέλεσμα, να προηγείται του ανταγωνισμού, τεχνικά και αισθητικά.

Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου περιλαμβάνουν:
 • Tις εγκαταστάσεις ύδρευσης (δηλαδή τις εγκαταστάσεις διανομής και αποθήκευσης νερού χρήσης,
 • Tις εγκαταστάσεις παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης),
 • Tις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό ή αφρό χαμηλής διόγκωσης,
 • Tις εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων, απόβλητων και ομβρίων ή άλλων καθαρών νερών, καθώς και
 • Tις διάφορες συνδέσεις μέσα ή έξω από το κτίριο, που σκοπό έχουν την τροφοδοσία του με νερό ή την απομάκρυνση λυμάτων, αποβλήτων και ομβρίων.
οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται:
 • Συνθήκες υγιεινής,
 • Ασφάλειας και
 • Ανεσης των ατόμων που χρησιμοποιούν (κατοικούν, εργάζονται ή παρευρίσκονται) τα κτίρια, καθώς και
 • Ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών.
1. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η δικλείδα γενικής παροχής να είναι προσιτή και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, χρήστες αμαξιδίων.
2. Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και οι συστάσεις και οδηγίες καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς ή τις εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες ή εμπειρικά, αν δεν υπάρχουν τα πιο πάνω.
3. Πιθανή βλάβη του κτιρίου ή της υδραυλικής εγκατάστασης από σεισμό ή άλλη αιτία δεν θα επιφέρει αχρηστία στην υδραυλική εγκατάσταση ή βλάβη στην οικοδομή και γενικά η αποκατάσταση των βλαβών είναι σχετικά εύκολη, σύντομη και οικονομική.
4. Δεν δημιουργούνται κακοτεχνίες και αντιαισθητικές κατασκευές.
5. Εξασφαλίζονται ελεύθερη συστολή - διαστολή των σωληνώσεων και έντεχνα τελειώματα.
6. Τα ενσωματούμενα υλικά είναι κατάλληλα σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και την τεχνική εμπειρία και δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
7. Είναι υπολογισμένες και κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος κατά τη λειτουργία τους ούτε να διευκολύνεται η μετάδοση του θορύβου.
8. Σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις στάθμης θορύβου, λαμβάνονται ειδικά μέτρα.
Οι υδραυλικές εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:
 • Δεξαμενές κρύου νερού
 • Φίλτρο νερού
 • Ταχυθερμαντήρες νερού
 • Ηλιακά πλαίσια
 • Κύλινδροι ζεστοί νερού
 • Συστήματα πιέσεως νερού
 • Συστήματα άρδευσης εξωτερικών χώρων
 • Αποσκληρυντές Νερού
 • Αντλία Ανακυκλοφορίας ζεστού νερού
 • Πυρασφάλεια
© Copyright 2012, Electroklima Ltd. All rights reserved.
Designed by: Blue Lizard Web Concepts | Powered by: Tecvault