7000 7020
ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο φωτισμός είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι που δίνει το προσωπικό σας στιλ διακόσμησης στο χώρο. Θα πρέπει να είναι επαρκής τόσο ώστε να μη γίνεται ενοχλητικός και ταυτόχρονα να δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον και γενικά να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας εύκολα και με τη λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τι περιλαμβάνει μια ηλεκτρολογική μελέτη;

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

Τι είναι το έξυπνο σπίτι;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τι περιλαμβάνει μια ηλεκτρολογική μελέτη;
1.0 Εισαγωγή

1.1 Το πλαίσιο που ακολουθεί, και οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι υποχρεωτικά αλλά συστήνονται ως σημείο αναφοράς.

2.0 Γενικά Σχόλια

2.1 Οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες, είτε αναφέρονται σε κτίριο, είτε σε συγκρότημα κτιρίων, είτε σε κτιριακό έργο ή τμήμα οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

2.2 Οι μελέτες αυτές παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό να κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου με άρτιο τεχνικοοικονομικά τρόπο, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, Νόμους και Κανονισμούς στοχεύοντας στην ασφάλεια και στην ορθή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων με τον πιο οικονομικό τρόπο.

2.3 Έχοντας ως δεδομένο το υφιστάμενο πλαίσιο, τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, καθώς επίσης την πρακτική που ακολουθείται και τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιέχει μια μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για να θεωρηθεί ως αποδεκτή και πλήρης, το ανά χείρας κείμενο επιχειρεί να καθοδηγήσει και να δώσει πρόσθετες πληροφορίες για τη βέλτιστη και ομοιόμορφη εφαρμογή του Κανονισμού ο οποίος επιβάλλει την υποβολή μελέτης για κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

3.0 Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

3.1 Σε ότι αφορά σχέδια, στα οποία καταγράφεται η θέση, ο τύπος εξοπλισμού και υλικών και, όπου είναι απαραίτητο, οι διαστάσεις τους, θα πρέπει να παρουσιάζεται γενική διάταξη όλων των ηλεκτρολογικών σημείων, συμπεριλαμβανομένης και της διάταξης των κυκλωμάτων (μονογραμμικό διάγραμμα).

3.2 Ότι αφορά προδιαγραφές εξοπλισμού και υλικών κατασκευής και, όπου είναι απαραίτητο, η περιγραφή λειτουργίας και περιγραφή συστημάτων και εξοπλισμού.

4.0 Επιλογή των ηλεκτρολογικών εξοπλισμών

4.1 Γενικά
Τεχνικές προδιαγραφές ή και χαρακτηριστικά των ηλεκτρολογικών εξοπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, στη βάση των προνοιών της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Νόρμας (ΕΝ) ή του αντίστοιχου Εγγράφου Εναρμόνισης (HD) της Ευρωπαϊκής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ή του Βρετανικού Προτύπου (BS).

4.2 Συνθήκες εγκατάστασης
Η επιλογή των ηλεκτρολογικών εξοπλισμών και ο καθορισμός του τρόπου εγκατάστασης τους πρέπει να γίνεται στη βάση των χαρακτηριστικών του χώρου και των συνθηκών του περιβάλλοντος, ώστε να αντέχουν χωρίς προβλήματα ασφάλειας στις καταπονήσεις.

4.3 Παραδοχές βάσει των οποίων γίνεται η μελέτη, όπως:

(α) Χαρακτηριστικά της διαθέσιμης παροχής ή παροχών

Οι σχετικές πληροφορίες για τα πιο κάτω χαρακτηριστικά της διαθέσιμης παροχής ή παροχών, πρέπει να καθορίζονται με υπολογισμό, μέτρηση, έρευνα ή επιθεώρηση.

(i) Φύση του ρεύματος: Εναλλασσόμενο μονοφασικό/τριφασικό, τύπος γειωμένου συστήματος παροχής (πχ ΤΤ, TNC-S, κλπ),

(ii) Μεγέθη και ανοχές:

-    ονομαστική τάση και όρια ανοχής της,
-    ονομαστική συχνότητα και όρια ανοχής της,
-    μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα,
-    προσδοκώμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης, και
-    σύνθετη αντίσταση του βρόγχου βλάβης προς τη Γη (Ze)

(iii) Ειδικές απαιτήσεις του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (αν υπάρχουν)

(β) Εφεδρικές παροχές έκτακτης ανάγκης

Σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και παροχή ή παροχές έκτακτης ανάγκης, τότε πρέπει να καθορίζονται και τα πιο κάτω στοιχεία:

-    Τα χαρακτηριστικά της παροχής ή των παροχών έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα πιο πάνω,
-    Τα κυκλώματα που θα τροφοδοτηθούν από τις εφεδρικές παροχές.

(γ) Περιβαλλοντικές συνθήκες

Ηλεκτρολογικοί εξοπλισμοί που ενδέχεται να εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες, σε διαβρωτικό περιβάλλον ή σε άλλες δυσμενείς συνθήκες, πρέπει να είναι κατασκευασμένοι ή να προστατεύονται με τους αναγκαίους τρόπους ώστε να παρεμποδίζονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις εν λόγω περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, εξοπλισμοί που θα εγκατασταθούν σε περιβάλλον το οποίο διατρέχει κινδύνους πυρκαγιάς ή εκρήξεων πρέπει να είναι κατασκευασμένοι ή να προστατεύονται ή ακόμα και να προφυλάσσονται με ειδικούς τρόπους ώστε να παρεμποδίζονται οι σχετικοί κίνδυνοι, όσο είναι λογικά πρακτικό.

5.0 Σε ότι αφορά στο τεύχος υπολογισμών, θα πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον τα κάτωθι:

5.1 Υπολογισμοί και αποτελέσματα υπολογισμών, ως ακολούθως:

(α) Υπολογισμός του ηλεκτρικού φορτίου και μέγιστης ζήτησης (maximum demand) της εγκατάστασης. Για τριφασικές εγκαταστάσεις, ισολογισμός (balancing) του φορτίου ανά φάση, με μέγιστο επιτρεπόμενο ανισολογισμό (unbalancing) φορτίου, 15%.

(β) Επιλογή των προστατευτικών εξοπλισμών, ανάλογα με το ρόλο τους (ΜCB’s, MCCB’s, RCD’s, κλπ).

Οι προστατευτικοί μηχανισμοί πρέπει να επιλέγονται, έτσι ώστε, να λειτουργούν αυτόματα σε τιμές ρεύματος, τάσεως και χρόνου που σχετίζονται καταλλήλως με τα χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων και με τις πιθανότητες ύπαρξης κινδύνων.
Για τον προστατευτικό εξοπλισμό, θα πρέπει να δηλώνεται η ονομαστική έντασή του, η διακοπτική του ικανότητα σύμφωνα με το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης, ο τύπος του μέσου προστασίας και να λαμβάνεται υπόψη η διάκριση λειτουργίας ανάμεσα στον εξοπλισμό αυτό.
Μηχανισμοί που να επιτρέπουν την αποσύνδεση ολόκληρης της εγκατάστασης ή ορισμένων κυκλωμάτων ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης, ελέγχου, ανίχνευσης βλαβών, επιδιορθώσεις κλπ.

6.0 Υπολογισμός εγκάρσιας τομής των ρευματοφόρων αγωγών στη βάση:

(α) Ηλεκτρομηχανολογικών καταπονήσεων που ενδέχεται να υποστούν οι αγωγοί, λόγω των ρευμάτων βραχυκύκλωσης,

(β) Φορτίου (Current Carrying Capacity),

(γ) Ονομαστικής τιμής ρεύματος της προστατευτικής συσκευής,
 
(δ) Περιορισμών στην πτώση τάση,

(ε) Μεθόδου και συνθηκών εγκατάστασης π.χ. υπόγεια επιφανειακά, σε σωλήνες, σε σχάρες κλπ,

(στ) Συντελεστών θερμοκρασίας, ομαδοποίησης και μόνωσης.

7.0 Υπολογισμός αγωγών γείωσης :

(α) Υπολογισμός των προστατευτικών αγωγών κυκλωμάτων στη βάση των ηλεκτρομηχανολογικών καταπονήσεων που ενδέχεται να υποστούν οι αγωγοί λόγω των ρευμάτων βλάβης προς τη γη,

(β) Καθορισμός της διατομής του κύριου αγωγού ισοδυναμικής γεφύρωσης και του αγωγού γείωσης,

(γ) Καθορισμός διατομής αγωγών συμπληρωματικής γεφύρωσης και των αγώγιμων μερών ξένων αντικειμένων για τα οποία απαιτείται η συμπληρωματική γεφύρωση στο συγκεκριμένο έργο,

(δ) Υπολογισμός για τη μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωση.

Σε ότι αφορά στη μονογραμμική διάταξη κυκλωμάτων, συστημάτων και εξοπλισμού, θα πρέπει να περιέχονται τα Μονογραμμικά Σχέδια των Παροχών με σημειώσεις τουλάχιστο για τα ακόλουθα:

(α) Σύστημα (Τάση, συχνότητα, είδος συστήματος ΤΤ, TNCS κλπ.),

(β) Προσδοκώμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στην αφετηρία και σε κάθε πίνακα Διανομής,

(γ) Εξωτερική σύνθετη αντίσταση του βρόγχου βλάβης προς τη Γη (Ze) και Zs σε κάθε πίνακα διαμονής (όπου εφαρμόζεται),

(δ) Διατομή αγωγών, τύπο συρμάτωσης και αριθμό ηλεκτρολογικών σημείων που τροφοδοτούνται από κάθε κύκλωμα,

(ε) Τύπο, ονομαστική ένταση και διακοπτική ικανότητα του μέσου προστασίας στους ακροδέκτες της παροχής και των προστατευτικών συσκευών κάθε κυκλώματος,

(στ) Μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης σε κάθε πίνακα διανομής (σε εκατοστιαία μονάδα).

Σημείωση: Όλες οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνονται στη βάση εφαρμογής των περί Ηλεκτρισμού Νόμου και Κανονισμών και του προτύπου BS 7671 (16η Έκδοση των Κανονισμών για Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων).
Η αναφορά ως προς το τι πρέπει να περιέχει μια μελέτη είναι μόνο ενδεικτική και δεν απαλλάσσει το Μελετητή από τις υποχρεώσεις του, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τη 16η Έκδοση των Κανονισμών.

© Copyright 2012, Electroklima Ltd. All rights reserved.
Designed by: Blue Lizard Web Concepts | Powered by: Tecvault